Fiscalitat Andorrana: aspectes clau de l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i dels No Residents (IRNR)

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques va ser introduït al marc tributari del Principat d’Andorra a través de la Llei 5/2014, del 24 d’abril. Amb aquest impost, romanen gravades totes aquelles rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà, amb independència de l’Estat de residència del pagador de les rendes.

És per aquest motiu que esdevé important que totes les persones físiques residents en territori andorrà estiguin familiaritzades amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra, i en concret, en relació al correcte compliment de les obligacions pràctiques de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Per la seva banda, l’Impost sobre la Renda dels No-Residents Fiscals és un impost de naturalesa directa que permet aconseguir un grau important de simetria en matèria tributària respecte a l’IRPF, gravant les rendes i els guanys patrimonials obtinguts pels no-residents fiscals. Amb aquesta imposició, es pretén situar a Andorra en el context internacional com un país amb un ordenament ortodox, homologable i equiparable amb el dels països del seu entorn, la Unió Europea i l’OCDE, i que entén que la signatura de convenis per a l’eliminació de la doble imposició és clau per al desenvolupament de la seva economia.

Atesa la importància que van adquirint les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, i de la importància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques de cada impost, és imprescindible que els professionals d’avui en dia estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra.

Objectius

 • Oferir una visió clara, pràctica, senzilla i actualitzada de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre la Renda dels No Residents.
 • Dotar als assistents d’un coneixement que els permeti tractar en el seu dia a dia amb qüestions relatives a l’IRPF i l’IRNR.
 • Donar a conèixer als assistents un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès en relació a l’IRPF i l’IRNR.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups.
D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

PROGRAMA

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1. Introducció a l’Impost: Naturalesa i àmbit d’aplicació

2. Delimitació del fet generador i obligat tributari

3. Criteris per a la determinació de la residència fiscal

 • Determinació de la residència fiscal i conflicte de residència

4. Supòsits de no subjecció i d’exempció

5. Estructura de l’impost

6. Rendes de la Base General

 • Rendiments del treball: dineràries i en espècie
 • Rendiments de les activitats econòmiques
 • Rendiments del capital immobiliari

7. Rendes de la Base de l’Estalvi

 • Rendiments del capital mobiliari
 • Guanys i pèrdues del capital

8. Quantificació de les bases de tributació i liquidació

 • Aplicació de reduccions a la base general
 • Aplicació de reduccions a la base de l’estalvi

9. Determinació de la quota de tributació: Tipus de gravamen

10. Determinació de la quota de liquidació

 • Bonificacions i deduccions

11. Determinació de la quota diferencial

 • Pagament a compte: retencions i ingressos a compte
 • Pagament fraccionat de les rendes d’activitats econòmiques

12. Gestió de l’Impost

13. Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DELS NO RESIDENTS

1. Introducció a l’Impost

2. Delimitació del fet generador

3. Determinació de l’obligat tributari i responsables i representants de l’Impost

4. Supòsits de no subjecció i d’exempció per a determinades rendes

5. Rendes subjectes a l’IRNR

6. Regles per a la determinació de la base de tributació

 • Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent
 • Rendes obtingudes sense establiment permanent

7. Determinació de la quota de liquidació

8. Període impositiu i meritació

9. Gestió de l’Impost

 • Autoliquidació
 • Obligació de practicar retencions i pagaments a compte
 • Pagament a compte

10. Règim especial de treballadors fronterers i temporers

11. Convenis per evitar la doble imposició internacional (CDI)

 • Estructura dels CDI
 • Àmbit d’aplicació dels CDI
 • Principals rendes imposables
 • Resolució de supòsits de doble imposició

12. Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 15 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
10, 11 i 12 de Novembre
Horari
De 9h30 a 13h30
Inscripció
390 €
=
Durada
12 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.