Fiscalitat andorrana: impostos, tributació i reforma fiscal

Durant aquests darrers anys, el sistema impositiu andorrà s’ha vist immers en un procés de modificació i actualització constant dels principals impostos directes i indirectes en vigor al Principat d’Andorra.

Aquest fet, juntament amb les actuals circumstàncies a nivell mundial ha portat a una revisió global del sistema tributari del Principat, especialment pel que fa a la imposició directa, revisió que ha culminat en un projecte de llei que introdueix una reforma integral de l’impost sobre societats la modificació d’aspectes puntuals de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, així com la derogació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i la seva corresponent integració a la resta d’impostos sobre la renda existents al sistema fiscal del país.

Per altra banda, també s’han fet modificacions, entre d’altres, a la Llei de bases de l’ordenament tributari, a la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada i a la Llei de l’impost general indirecte, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament del sistema fiscal andorrà.

Atesa la importància que van adquirint les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, i de la importància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques de cada impost, és imprescindible que els professionals d’avui en dia estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra.

Objectius

 • Dotar els assistents d’una visió teoricopràctica i actualitzada (basada en la reforma fiscal) dels principals impostos andorrans, tant des d’un punt de vista d’imposició directa com indirecta, amb l’objectiu de familiaritzar-los amb la seva aplicació quotidiana.
 • Facilitar l’aprenentatge de la fiscalitat andorrana mitjançant un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès als assistents.
 • Conèixer, a més dels principals aspectes de la normativa impositiva andorrana, les implicacions fiscals derivades dels diferents Convenis per eliminar la doble imposició internacional que Andorra té en vigor.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Soci del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 13 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empeses del sector tecnològic i startups. D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola i Andorrana, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa.Membre del Col·legi d’Economistes d’Andorra i de l’Associació Andorrana d’Assessors Tributaris i professor col·laborador de LIDERA.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Aconsellem comprovar que teniu Zoom instal·lat o podeu accedir via web i que la càmera i el micròfon funcionen abans de començar la formació.

PROGRAMA

1. Introducció a l’ordenament fiscal al Principat d’Andorra

 • El rol de la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari
 • La reforma fiscal (projecte de llei)

2. Impost sobre Societats

 • Evolució normativa de l’impost
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Estructura de l’impost
 • Regles per a la determinació de la base de tributació
  • Despeses no deduïbles
  • Compensació de bases de tributació negatives d’exercicis anteriors
 • Determinació de la quota de tributació i de liquidació
  • Règim de deduccions
  • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional
 • Introducció als règims especials
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 • La reforma fiscal del impost (projecte de llei)

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Evolució normativa de l’impost
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Criteris per a la determinació de la residència fiscal
 • Determinació de supòsits de no subjecció i d’exempció
 • Estructura de l’impost
 • Rendes de la Base General
  • Rendiments del treball
  • Rendiments de les activitats econòmiques
  • Rendiments del capital immobiliari
 • Rendes de la Base de l’Estalvi
  • Rendiments del capital mobiliari
  • Guanys i pèrdues del capital
 • Quantificació de les bases de tributació i liquidació
  • Aplicació de reduccions a la base
 • Quota de tributació i de liquidació
  • Deduccions a la quota
  • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 • La reforma fiscal del impost (projecte de llei)

4. Impost sobre la Renda de No-Residents Fiscals

 • Evolució normativa de l’impost
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Supòsits de no subjecció i exempció per a determinades rendes
 • Regles per a la determinació de la base de tributació
 • Obligació de practicar retencions i pagaments a compte
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 • La reforma fiscal del impost (projecte de llei)

5. Impost General Indirecte

 • Delimitació del fet generador i de l’obligat tributari
  • Empresari a efectes d’IGI i activitat econòmica
  • Lliuraments de béns
  • Prestacions de serveis
  • Exportacions i importacions
 • Determinació de supòsits de no subjecció i exempció
 • Aproximació a les regles de localització dels lliuraments de béns i prestacions de serveis
 • Base de tributació i tipus de gravamen
 • Deducció de les quotes suportades
 • Normativa relativa a les obligacions de facturació
 • Obligacions formals
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa

6. Convenis per evitar la Doble Imposició internacional (CDI)

 • Introducció a les funcions d’un CDI
 • Impacte dels CDI sobre l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre la Renda dels No Residents

7. Introducció a altra normativa tributària andorrana

 • Novetats normatives en relació a l’Impost sobre les Plusvàlues en Transmissions Patrimonials Immobiliàries
 • Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries
INFORMACIÓ
Data (1a edició)
25 i 31 de gener, 7, 14 i 28 de febrer i 7 de març
Horari
De 18.00 a 21.00
Inscripció
525 €
=
Durada
18 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.