Fiscalitat i Tributació Espanyola: principals impostos i aplicació pràctica

L’intercanvi econòmic entre Espanya i el Principat d’Andorra és tan gran i evident que per donar una resposta global als dubtes tributaris i fiscals s’ha de tenir un coneixement bàsic de les regles del joc tributàries de cada país. Això implica conèixer els principals impostos Espanyols, però també les comunicacions que actualment podem tenir amb l’Agència Tributària per la importància creixent d’aquestes especialment a causa de l’obligatorietat de l’ús telemàtic en les mateixes.

Més enllà d’un coneixement teòric, també és important donar resposta a l’aplicació pràctica de l’àmbit tributari Espanyol, i és per això que en aquest seminari centrarem gran part de l’atenció en com resoldre les diferents casuístiques en les que ens podem trobar en el nostre dia a dia.

Aquest seminari serà impartit per tres experts coneixedors de la legislació espanyola. Dividit en tres sessions, durant la primera els advocats Noemí López i Oscar Sanchez, es centraran en l’IVA i l’Impost sobre el Patrimoni, tenint en compte els Models relacionats. La segona sessió, dedicada a l’Impost sobre Societats i a les comunicacions amb l’AEAT estarà impartida pels mateixos professionals. Finalment, la tercera sessió serà impartida pel Sr. Juan José Ollé que ens parlarà de l’IRPF i l’Impost sobre successions i donacions i els principals models afectes.

En aquest seminari, amb un enfoc eminentment pràctic, busquem resoldre tots els dubtes i qüestions que els assistents puguin tenir, vinculats amb els principals impostos espanyols.

Objectius

 • Obtenir una estructura clara del sistema fiscal espanyol.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes tributaris bàsics
 • Aprendre a omplir els diferents models relacionats amb cada tipus d’imposició
 • Aclarir les diferents comunicacions que podem establir amb l’Agència Tributària i els seus efectes independentment de la seva recepció efectiva.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sra Noemí López.  Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona i Advocada de l’Àrea fiscal i tributaria del Despatx Manubens & Associats des del 2015. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centro de Estudios Financieros i cursos monogràfics sobre Consolidació Fiscal, Planificació Fiscal de Patrimonis i Reestructuracions empresarials i operacions societàries també pel Centro de Estudios Financieros.

Sr Juan José Ollé. Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliva de Barcelona i Màster de Postgrau en Assessoria i gestió tributària a ESADE. Advocat integrat a l’àrea de dret fiscal del Despatx Manubens & Associats. Al llarg dels seus 20 anys d’experiència ha assessorat a nombroses persones físiques i jurídiques.

Sr Oscar Sanchez. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster en Dret Tributari. Durant els seus 20 anys d’experiència s’ha dedicat, principalment, al Dret Tributari i Fiscal, assessorant a persones físiques i jurídiques i la gestió fiscal i comptable integral de clients de diferents sectors econòmics (immobiliari, financer, activitat professionals…).

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Degut a l’actual situació per la COVID-19 i les mesures recomanades pel Ministeri de Salut, des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris 10 places presencials i la 10 en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

LA TEVA EMPRESA ES TROBA EN SITUACIÓ D’ERTO?

Que això no pari el creixement del teu equip.

Des de Lidera som conscients de l’actual situació de moltes empreses, que degut a la COVID-19 es troben en situació d’ERTO o similar. Creiem que en un context com l’actual, formar-nos ens ajudarà a seguir creixent com a professionals, i és degut a aquest convenciment que des de Lidera volem oferir invitacions a aquelles empreses que, afectades per la COVID-19 i en situació d’ERTO, estiguin interessades en assistir als nostres programes presencials.

Si t’interessa assistir a aquest programa, no dubtis en contactar amb nosaltres.

PROGRAMA

Sessió 1:

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 1. Naturalesa i àmbit d´aplicació.
 2. Fet imposable.
  1. Entregues de bens i prestacions de serveis.
  2. Operacions intracomunitàries.
  3. Importacions i exportacions de bens.
  4. Operacions subjectes, subjectes i exemptes i no subjectes.
 3. Tipus impositius.
 4. Deduccions i limitacions. Prorrata.
 5. Liquidació de l´IVA.
  1. Model 303 mensual i trimestral.
  2. Model 390 de resum anual.
  3. Model 349 d´operación intracomunitàries. ROI. VIES.
  4. Model 952 de modificación de bases. Concursos de creditors i crèdits incobrables.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 1. Característiques de l’impost
 2. Cessió del rendiment a les CCAA
 3. Subjecte passiu
 4. Meritació
 5. Esquema de liquidació
 6. Fet imposable
 7. Béns i drets exempts
 8. Base imposable
 9. Base liquidable
 10. Quota íntegra
 11. Bonificacions
 12. Gestió de l’Impost
 13. Tarifa de l’Impost a Catalunya
 14. Principals aspectes i característiques del Model

Sessió 2:

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació
 2. Fet imposable
 3. Concepte d’activitat econòmica
 4. Subjecte passiu
 5. Període impositiu i meritació
 6. Esquema de liquidació: model 200
 7. Resultat comptable
 8. Ajustos extracomptables / fiscals
  1. Diferències permanents
  2. Diferències temporals
  3. Exempcions
 9. Base imposable
 10. Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors
 11. Tipus de gravamen
 12. Deduccions
 13. Retencions i ingressos a compte
 14. Pagaments fraccionats. Modalitats i terminis. Model 202
 15. Règims especials:
  1. Règim fiscal de les societats d’arrendaments d’habitatges
  2. Règim fiscal de consolidació
  3. Règim fiscal de reestructuracions empresarials: Títol VII, Capítol VII
  4. Règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió
 16. Principals aspectes i característiques del Model 200.
 17. Operacions vinculades: Model 232.

COMUNICACIONS ENTRE EL CONTRIBUENT I L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

 1. El certificat digital. Notificaciones060.es
 2. La recepció de notificacions i comunicacions emeses per l´Agència Tributària per part d´entitats jurídiques i professionals col·legiats.
 3. Tipus de comunicacions i notificacions realitzades per part de l´Agència Tributària (requeriments, comunicacions, liquidacions provisionals), i les eines de resposta (escrit d´al·legacions, d´ampliació de plaç, recursos de reposició, reclamacions econòmico-administratives). Procediments.
 4. Model censal 030.
 5. Models censals 036 i 037.

Sessió 3:

IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
 2. Fet imposable i rendes exemptes.
 3. Contribuents.
  1. Residència habitual.
 4. Període impositiu.
 5. Meritament i imputació temporal.
 6. Base imposable
  1. Mètodes: Directe, simplificat i estimació objectiva.
  2. Renta gravable:
   1. Rendiments del treball.
   2. Rendiments del capital.
   3. Rendiments d´activitats econòmiques.
   4. Guanys i pèrdues patrimonials.
  3. Regles espacials de valoració
  4. Classes de rentes: General i del Estalvi.
  5. Integració i compensació de rentes.
 1. Base liquidable
  1. Reduccions.
  2. Mínim personal i familiar
   1. Mínim del contribuent.
   2. Mínim per descendents.
   3. Mínim por discapacitat.
 1. Càlcul del Impost.
  1. Escala General del Impost i autonòmica.
  2. Tipus de gravamen del estalvi.
  3. Classes de rentes: General i del estalvi.
  4. Quota líquida.
 2. Quota diferencial.
  1. Deducció per doble imposició internacional.
  2. Deducció per maternitat.
  3. Deducció per família nombrosa.
 3. Tributació conjunta.
  1. Règims especials.
  2. Imputació de rentes.
  3. Atribució de rentes.
  4. Treballadors desplaçats.
  5. Transparència fiscal internacional.
  6. Exit tax.
 4. Principals aspectes i característiques del Model 100.
 5. Gestió del Impost: pagament a compte.

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

 1. Naturalesa i àmbit d´aplicació.
 2. Fet imposable.
 3. Subjectes passius.
  1. Obligació personal.
  2. Obligació reial.
 4. Base imposable
  1. Normes especials per adquisicions “mortis causa”.
  2. Normes especials per adquisicions “inter vius”.
  3. Comprovació de valors.
 5. Base liquidable.
 6. Tipus de gravamen.
 7. Quota tributaria.
 8. Meritament i prescripció.
 9. Normes especials.
  1. Usdefruit
  2. Particions i excessos d’adjudicació.
  3. Repudiació i renúncia a la herència.
  4. Acumulacions de donacions.
 10. Gestió de l’impost.
  1. Ajornament i fraccionament del impost.
  2. Principals aspectes i característiques dels Models 650 i 660.
 11. Especialitats a Catalunya.
  1. Compatibilitat bonificacions amb aplicació de certes reduccions.
  2. Aplicació de coeficient de patrimoni preexistent.

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
5, 12 i 19 de Maig
Horari
5 de Maig de 15h30 a 19h30, 12 i 19 de Maig de 9h30 a 13h30
Inscripció
430 €
=
Durada
12 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.