Monogràfic sobre fiscalitat avançada de l’Impost de Societats

Des de l’entrada en vigor de la Llei 95/2010 l’1 de gener de 2012 referent a l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra, queden subjectes a tributació les rendes obtingudes per les persones jurídiques així com altres entitats que es vegin afectades per les obligacions tributàries de l’Impost.

No obstant, cal tenir en compte que l’Ordenament Tributari Andorrà es troba en constant evolució. En els darrers anys hem presenciat com el nostre Sistema Tributari ha estat objecte d’un procés de modernització amb l’objectiu de que el Principat d’Andorra compti amb un sistema tributari homologable amb els propis dels països del nostre entorn.

Destaca dins de l’esmentat procés de modernització de l’Ordenament Tributari Andorrà les diverses modificacions de la Llei de l’Impost sobre Societats, així com les interpretacions que les autoritats administratives i judicials han fet de les mateixes.

Atesa la importància de les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, i de la rellevància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques de l’Impost sobre Societats, és imprescindible que els professionals d’avui en dia estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra.

En aquest seminari monogràfic estudiarem en profunditat l’Impost sobre Societats, oferint un coneixement detallat de la normativa així com la seva aplicació pràctica. Aportarem una perspectiva actualitzada i aplicada a la realitat de l’ISS des d’un enfoc eminentment pràctic, de manera que ens permeti prendre decisions fiscals-financeres més adequades i resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir com a conseqüència de tractar en el dia a dia amb qüestions relatives a l’Impost.

Objectius

 • Estudiar en profunditat l’Impost sobre Societats.
 • Adquirir un coneixement profund sobre l’estructura i liquidació de l’Impost sobre Societats.
 • Aprendre a liquidar i gestionar aquest Impost, conèixer les diferències entre normativa fiscal i normativa comptable i oferir les eines per l’adopció de decisions fiscals-financeres més adequades dins de l’entorn professional.
 • Donar a conèixer un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups.
D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

1. Qüestions generals

 • Naturalesa i àmbit d’aplicació.
 • Fet generador.
 • Període impositiu i meritament.
 • Identificació de l’obligat tributari i concepte de residència fiscal.

2. Correccions al resultat comptable: determinació de la base de tributació

 • Imputació temporal d’ingressos i despeses.
 • Diferències permanents
  • Despeses no deduïbles
   • Tractament dels donatius i liberalitats
   • Remuneració dels administradors: tractament i obligacions formals
  • Regles de valoració en les transmissions patrimonials i operacions societàries
  • Regles de valoració en les operacions vinculades i obligació de presentar informació país per país
 • Diferències temporals
  • Amortitzacions
   • Regles generals
   • Regles especials: intangibles i aplicació de la Llei de Reorganització Empresarial
   • Disposició transitòria segona – Valor de l’immobilitzat en funcionament prèviament a l’entrada en vigor d’aquest Impost
   • Amortització accelerada
  • Provisions i pèrdues per deterioració del valor d’elements patrimonials

3. Compensació de bases de tributació negatives

4. Determinació de la quota de tributació i de liquidació

 • Tipus de gravamen
 • Deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball
  • Requisits doctrinals i jurisprudencials per l’aplicació de les deduccions
 • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional

5. Pagament a compte i obligacions formals de l’Impost

6. Principals règims fiscals especials

 • Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
 • Règim especial de consolidació tributària
 • Règim especial de societats de tinença de participacions en societats
 • Règims especials transitoris
 • Règim de Reorganització Empresarial

7. Especial atenció a les mesures excepcionals aprovades pel Govern d’Andorra en matèria de l’Impost sobre Societats com a conseqüència de la pandèmia del covid-19.

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
26 i 28 de Gener de 2021
Horari
De 15h00 a 19h00
Inscripció
380 €
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.