Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Actualització i perfeccionament tributari. 26 Setembre, 3 i 10 d’Octubre 2018. Finalitzat.

Durant aquests darrers mesos, el sistema impositiu andorrà s’ha vist immers en un procés de modificació i actualització dels principals impostos directes i indirectes en vigor al Principat d’Andorra. En aquest sentit, des del darrer trimestre de 2017 el sistema tributari andorrà s’ha vist modificat sensiblement mitjançant l’entrada en vigor de diferents Lleis que han tingut com a principal objectiu la modificació de la Llei de l’Impost sobre Societats i, addicionalment, altres qüestions envers altres figures impositives del Principat.

Destaca dins de les esmentades modificacions la introducció del règim fiscal d’aplicació a determinades operacions de reestructuració empresarial. Aquest règim especial té com a objectiu que a les reorganitzacions empresarials els hi sigui d’aplicació un règim de neutralitat fiscal. Així mateix, juntament amb aquest règim fiscal especial, s’han introduït una sèrie de modificacions addicionals a la Llei de l’Impost sobre Societats.

Per un altre costat, recentment ha entrat en vigor una modificació de la Llei de l’Impost sobre Societats amb l’objectiu de modificar els règims especials de l’Impost, per tal de poder adaptar el seu contingut als mínims internacionals de BEPS.

Aquestes reformes i modificacions del sistema impositiu són especialment significatives, per aquest motiu s’ha dissenyat aquest seminari amb l’objectiu de revisar el sistema impositiu en vigor al Principat d’Andorra, prestant especial atenció a aquelles àrees que han estat objecte de modificació.

Objectius

 • Oferir als assistents una visió global i actualitzada del sistema impositiu andorrà, resultant de les recents modificacions legislatives en matèria tributària, tant des d’un punt de vista d’imposició directa com indirecta.
 • Analitzar amb detall el contingut dels diferents canvis implantats en les darreres modificacions de l’Impost sobre Societats.
 • Revisar l’abast d’aplicació dels diferents règims especials de l’IS un cop el seu contingut s’ha adaptat als requisits mínims exigits per l’OCDE (Accions BEPS).
 • Determinar les implicacions fiscals derivades dels diferents Convenis per a eliminar la doble imposició internacional, signats pel Principat d’Andorra.
 • Donar a conèixer als assistents un resum de les darreres interpretacions de l’Administració Tributària envers les diferents qüestions plantejades pels contribuents respecte dels diferents impostos en vigor a Andorra.

Programa

 1. Impost sobre Societats
  • Actualització i novetats en la identificació de les despeses que no tenen la consideració de fiscalment deduïbles
  • Actualització i novetats aplicables en la determinació de la base de tributació, la quota de tributació i de liquidació
  • Deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball
  • Introducció als sistemes previstos per a evitar la doble imposició interna i internacional
  • Règims especials: nou marc normatiu
  • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 2. Règim especial de reorganitzacions empresarials
  • Delimitació de les operacions que es poden acollir a aquest règim especial
  • Tractament de les rendes en seu del transmitent
  • Tractament de les rendes en seu de l’adquirent
  • Aspectes formals i de procediment
 3. Impost sobre la Renda de No-Residents Fiscals
  • Novetats introduïdes per les darreres modificacions legislatives
  • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
  • Actualització dels Convenis per a Eliminar la Doble Imposició Internacional signats per Andorra
 4. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Actualització i novetats en la quantificació de la base general i de la base de l’estalvi
  • Actualització i novetats en el càlcul de la quota de tributació i de liquidació
  • Novetats introduïdes per les darreres modificacions legislatives
  • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 5. Impost General Indirecte
  • Novetats introduïdes per les darreres modificacions legislatives
  • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
  • Obligacions formals

 

Ponent

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 8 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d'una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hosteleria, fins empeses del sector tecnològic i startups. D'altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l'Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l'àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

Los comentarios están cerrados.