Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Monogràfic pràctic en Negociació Col.lectiva. 2a. edició – Octubre 2019

Amb l'entrada en vigor, el passat dia 1 de febrer, de les lleis 31/2018, 32/2018 i 33/2018, no solament es modifica el Codi de Relacions Laborals aprovat per la Llei 35/2008, sinó que es crea un nou marc legal que, en termes del propi legislador, obre un ventall de possibilitats que permet a empresaris i assalariats dotar, l’organització del treball, de mecanismes d’adaptació a les necessitats de cada etapa de desenvolupament i de cada situació econòmica. Tot això ho fa fomentant el marc negociador col·lectiu en el si de l’empresa, tenint en compte les especificitats i la casuística pròpies de l’empresa, cada vegada menys generalitzables a l’àmbit dels sectors.

S’han introduït tot un seguit de preceptes que faciliten, fomenten i impulsen la celebració d’eleccions per designar els delegats dels assalariats, i es crea un nou òrgan de representació, que és el comitè d’em­presa. Al mateix temps, es redueix el nombre mínim d’assalariats per empresa per elegir representants i, al mateix temps, se n’amplien les atribucions i les garanties, per tal d’afavorir tant com sigui possible la representació.

Aquest programa sobre relacions laborals col·lectives té com a finalitat conèixer les novetats, a nivell pràctic, en matèria de drets col·lectius dels assalariats després de la reforma laboral operada per la Llei 31/2018, de 6 de desembre, de relacions laborals; la Llei 32/2018, de 6 de desembre, qualificada d'acció sindical i patronal; I, la Llei 33/2018, de 6 de desembre, qualificada de mesures de conflicte Col·lectiu. També ha de permetre analitzar, des d’un punt de vista jurídic i estratègic, el nou sistema de negociació col·lectiva tenint en compte tots els aspectes fonamentals que es regulen, amb l’objectiu que els assistents puguin liderar processos de negociació col·lectiva, definir estratègies, detectar riscos o dissenyar i elaborar instruments de negociació.

Objectius

 • Analitzar, des d’un punt de vista jurídic i estratègic, el sistema de relacions laborals col·lectives, vigent al Principat, tenint en compte tots els aspectes fonamentals que es regulen.

Contingut

 1. REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS EN EL SI DE L'EMPRESA. DOBLE CANAL DE REPRESENTACIÓ SINDICAL I UNITÀRIA.
 • Delegats dels assalariats i els assalariats amb mandat.
 • Comitè d’empresa.
 • Atribucions de la Representació Legal dels assalariats:
  • a) FACULTATS o potestats dels delegats de personal;
  • b) COMPETÈNCIES, que determina els àmbits en què els delegats actuen
  • c) FUNCIONAMENT del mateix, en el qual figuren entre altres, l'ús de locals i anuncis o la reserva d'hores.
 • Garanties del comitè d'empresa i delegats.
 1. REPRESENTACIÓ SINDICAL.
 • Representativitat de les organitzacions sindicals.
 • Atribucions de les organitzacions sindicals.
 • Drets sindicals en l’àmbit de l’empresa.
 • Drets dels representants sindicals. Garanties laborals
 1. FUNCIONAMENT DE LES ELECCIONS SINDICALS.
 • Circumstàncies que determinen la seva celebració.
 • Promoció d'eleccions sindicals.
 • Inici del procés.
 • La mesa electoral.
 • El cens electoral. Nombre de representants a elegir.
 • El calendari electoral.
 • Votació.
 • Escrutini i incidències amb les paperetes.
 • Reconeixement de resultats. Tancament del procés electoral.
 • Reclamacions en matèria electoral.
 • Substitucions, revocacions i dimissions.
 1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.
 • Definició.
 • Tipus de Convenis i Acords Col·lectius. Adhesió.
 • Contingut dels convenis col·lectius
  • Matèries que es poden negociar col·lectivament
  • Les CLÀUSULES normatives i les CLÀUSULES obligacionals. Principi de disposicions més favorables.
 • Contingut Mínim del conveni Col·lectiu.
 • Àmbits d'aplicació: intersectorial, sectorial i empresarial.
 • Procés de Negociació:
  • a) Capacitat jurídica i legitimació per negociar i obligar-se
  • b) Comissió negociadora
  • c) Mediació
  • d) Inici de la Negociació
  • e) Durada i pròrroga.
 • Adopció dels Acords i a els Convenis Col·lectius: Principi majoritari.
 • Força obligacional i eficàcia.
 • Denúncia dels Acords i Convenis Col·lectiu.
 • Registre, publicitat i control.
 • Dret dels assalariats de negociar en l’àmbit de l’empresa:
  • a) Composició de la comissió negociadora
  • b) Negociació́ amb representants dels assalariats amb mandat
  • c) Adopció dels acords i els convenis col·lectius subscrits per assalariats amb mandat;
  • d) Adaptació dels acords i els convenis col·lectius d’empresa
 • Aplicació dels acords i els convenis col·lectius.
 • Concurrència de convenis col·lectius
 1. CONFLICTES DE TREBALL I SISTEMES DE SOLUCIÓ. MESURES DE CONFLICTE COL·LECTIU.
 • Els conflictes col·lectius de treball
  • El conflicte col·lectiu pròpiament dit.
  • El dret de vaga.
  • El dret de tancament patronal.
 • Sistemes de solució judicial i extrajudicial de conflictes col·lectius: Arbitratge i mediació
 1. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA
  1. Fases en la negociació de convenis col·lectius. Preparació, desenvolupament i tancament
  2. Guia pràctica per a la negociació
  3. Pràctiques deslleials en la negociació col·lectiva
  4. Exposició d’experiències pràctiques

Col.laboració tècnica

Sr. Ricardo Oleart. Llicenciat en Dret per l'Institut Europeu de Dret i Economia i per la UNED, és membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de 1993. Va iniciar la seva carrera professional en un despatx unipersonal dedicat, gairebé en exclusiva, a la negociació col·lectiva i expedients de regulació d'ocupació que, després, s’integra en el despatx Sagardoy. Es va incorporar com a Soci de Landwell-PwC, el 2008, en la disciplina de Dret del Treball i Seguretat Social. En l’actualitat és soci – fundador del despatx Oleart Abogados.

Advocat en exercici en territori espanyol, compte amb una dilatada experiència en tot tipus de procediments judicials i en especial la Jurisdicció del Ordre Social i la d’Ordre Contenciós-Administratiu, així com els conflictes col·lectius d’especial complexitat, negociació de convenis col·lectius o pactes de millora i expedients de suspensió o regulació de treball i, especialment, participació en plans de viabilitat i processos col·lectius de modificació substancial de condicions de treball.

Autor de diverses ponències i publicacions,  va ser professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona impartint les matèries de Dret del Treball i Seguretat Social en la llicenciatura de Dret i, de Dret Processal Laboral i Dret sindical en la Diplomatura de Relacions Laborals.

 

Descarregar el programa

Los comentarios están cerrados.