Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Programa de Fiscalitat Andorrana – Del 26 de Setembre al 30 d’Octubre 2019

Durant aquests darrers anys, el sistema impositiu andorrà s’ha vist immers en un procés de modificació i actualització dels principals impostos directes i indirectes en vigor al Principat d’Andorra.

Destaca dins de les esmentades modificacions la introducció del règim fiscal d’aplicació a determinades operacions de reestructuració empresarial, així com diverses modificacions de la Llei de l’Impost sobre Societats, generant tot plegat un impacte rellevant pel que fa a determinades operacions realitzades per part dels empresaris andorrans.

Atesa la importància que van adquirint les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, i de la importància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques de cada impost, és imprescindible que els professionals d’avui en dia estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra.

Objectius

 • Dotar els assistents d’una visió teoricopràctica i actualitzada dels principals impostos andorrans, tant des d’un punt de vista d’imposició directa com indirecta, amb l’objectiu de familiaritzar-los amb la seva aplicació quotidiana.
 • Conèixer , a més dels principals aspectes de la normativa impositiva andorrana, les implicacions fiscals derivades dels diferents Convenis per eliminar la doble imposició internacional que Andorra té en vigor.
 • Facilitar l’aprenentatge de la fiscalitat andorrana mitjançant un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès als assistents.

Programa

 1. Introducció a l’ordenament fiscal al Principat d’Andorra
 • El rol de la Llei de Bases de l’Ordenament Tributari
 1. Impost sobre Societats
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Estructura de l’impost
 • Regles per a la determinació de la base de tributació
  • Despeses no deduïbles
 • Determinació de la quota de tributació i de liquidació
  • Deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball
  • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional
 • Introducció als règims especials
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Criteris per a la determinació de la residència fiscal
 • Determinació de supòsits de no subjecció i d’exempció
 • Estructura de l’impost
 • Rendes de la Base General
  • Rendiments del treball
  • Rendiments de les activitats econòmiques
  • Rendiments del capital immobiliari
 • Rendes de la Base de l’Estalvi
  • Rendiments del capital mobiliari
  • Guanys i pèrdues del capital
 • Quantificació de les bases de tributació i liquidació
  • Aplicació de reduccions a la base
 • Quota de tributació i de liquidació
  • Deduccions a la quota
  • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 1. Impost sobre la Renda de No-Residents Fiscals
 • Delimitació del fet generador i obligat tributari
 • Supòsits de no subjecció i d’exempció per a determinades rendes
 • Regles per a la determinació de la base de tributació
 • Obligació de practicar retencions i pagaments a compte
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 1. Impost General Indirecte
 • Delimitació del fet generador i de l’obligat tributari
  • Empresari a efectes d’IGI i activitat econòmica
  • Lliuraments de béns
  • Prestacions de serveis
  • Exportacions i importacions
 • Determinació de supòsits de no subjecció i d’exempció
 • Aproximació a les regles de localització dels lliuraments de béns i prestacions de serveis
 • Base de tributació i tipus de gravamen
 • Deducció de les quotes suportades
 • Normativa relativa a les obligacions de facturació
 • Obligacions formals
 • Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa
 1. Convenis per evitar la Doble Imposició internacional (CDI)
 • Introducció a les funcions d’un CDI
 • Tipologies d’impacte dels CDI sobre l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre la Renda dels No Residents
 1. Introducció a altra normativa tributària andorrana
 • Impost sobre les Plusvàlues en Transmissions Patrimonials Immobiliàries
 • Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (ITP)
 • Règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial

Col.laboració Tècnica

Sr. Oriol Valls.  Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 8 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empeses del sector tecnològic i startups. D'altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l'Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l'àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

 

Descarregar el programa

Los comentarios están cerrados.